Política de Privadesa

1.- INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DE L’ESTABLIT EN LA Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
En compliment de l’establit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE), s’informa de manera expressa, precís i inequívoc, tant als destinataris del servei com als òrgans competents, dels següents aspectes relatius al prestador de serveis de la societat de la informació:
Denominació Social/Raó Social: UNIÓ MUSICAL MILAMARINA
Sector d’activitat principal: ASOCIACIÓ MUSICAL
CIF: G46646576
Domicili social: Carrer Sant Andreu, 1, 46711. Miramar (La Safor) València.
Direcció a efectes de notificacions: Carrer Sant Andreu, 1, 46711. Miramar (La Safor) València.
TELÈFON/FAX: 962 81 86 05
ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC: uniomusical.milamarina@gmail.com
ADREÇA WEB: http://www.uniomusicalmilamarina.org/
DADES D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MERCANTIL / REGISTRE PÚBLIC
INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DE L’ESTABLIT EN LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

2. PRINCIPI D’INFORMACIÓ
En compliment de l’establit en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, LOPD), li informem de manera expressa, precís i inequívoc que els dates facilitats per vostè a través dels formularis disposats a aquest efecte en la nostra pàgina web o en qualsevol altre canal de recollida dels mateixos, així com els que es generen durant la seua relació amb la nostra entitat, seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA, degudament notificats en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat del manteniment i cumplimienta de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat i prestació de serveis derivada de la mateixa.
Així mateix, en compliment de l’establit en la citada LOPD i en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE), li informem que les seues dades podran ser utilitzats amb la finalitat d’enviar-li comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat a través del telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.
D’igual manera, li informem que les seues dades seran cedides en tots aquells casos en què siga necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat o en els supòsits en què ho autoritze una norma amb rang de llei i, en particular, quan concórrega un dels supòsits següents: a) El tractament o la cessió tinguen per objecte la satisfacció d’un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari emparat per aquesta norma; b) El tractament o la cessió de les dades siguen necessaris perquè el responsable del tractament complisca un haver de que li impose aquesta norma.

3.- PRINCIPI DEL CONSENTIMENT
El consentiment per al tractament de les seues dades amb les finalitats descrites en l’apartat anterior s’entendrà prestat a través de la marcació de la casella corresponent disposada a aquest efecte en la nostra pàgina web.

4.- CARÀCTER OBLIGATORI DE LES DADES SOL·LICITADES
L’emplenament de tots i cadascun dels camps que apareixen en els formularis disposats a aquest efecte en la nostra pàgina web té caràcter obligatori (en cas contrari, apareixeran marcats amb un asterisc els camps que tinguen caràcter obligatori). La negativa a facilitar les seues dades portaria aparellada la impossibilitat del mantenemiento i compliment de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat, ja que els mateixos són necessàries per a la prestació de serveis derivada de la mateixa.

5.- PRINCIPI DE QUALITAT DE LES DADES
El destinatari del servei serà l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA de bona fe com a mer prestador del servei.
En el cas que el destinatari del servei facilite dades falses o de terceres persones sense intervenir la seua consentimienta per a açò, respondrà personalment enfront de la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA, els afectats o interessats, Agència Espanyola de Protecció de Dates i, si escau, autoritats autonòmiques de protecció de dades, de les responsabilitats derivades d’aquesta circumstància.
LA UNIÓ MUSICAL MILAMARINA no arreplega dades de persones menors de catorze anys a través de la seua pàgina web. En el cas que una persona menor de catorze anys facilite les seues dades a través dels formularis disposats a aquest efecte en la nostra pàgina web o en qualsevol altre canal de recollida dels mateixos, es procedirà a la seua destrucció immediata en el mateix moment en què es tinga coneixement de tal circumstància.
Amb la finalitat de donar compliment a l’establit en l’article 4.3 de la LOPD, el destinatari del servei es compromet a comunicar a la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA els canvis que es produïsquen en les seues dades, de manera que responguen amb veracitat a la seua situació actual en tot moment.

6.- PRINCIPI DE SEGURETAT DE LES DADES
La UNIÓ MUSICAL MILAMARINA es compromet al compliment de la seua obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los i adoptarà totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garantisquen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estiguen exposats, ja provinguen de l’acció humana o del mitjà físic o natural, desenvolupades en el Títol VIII del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

7.- EXERCICI DE DRETS
En compliment de l’establit en la LOPD i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la mateixa, el destinatari del servei pot exercitar, en qualsevol moment, els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer o del tractament, adjuntant fotocòpia del seu DNI.

8.- RESPONSABLE DEL FITXER O DEL TRACTAMENT
El responsable del fitxer o del tractament és la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA, amb direcció a efectes de notificacions en Carrer Sant Andreu, 1, 46711. Miramar (La Safor) València.