Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan permanent de gestió i representació de la UNIÓ MUSICAL MILAMARINA de Miramar, amb facultats plenes i extenses per a prendre la pràctica totalitat de les decisions que afecten el dia a dia de l’associació.

Els seus càrrecs, elegits democràticament per l’Assemblea General dels socis, tenen una durada de quatre anys i la possibilitat de ser reelegits un nombre indefinit de vegades.

La Junta directiva està composta per un/a President/a, un/a Vicepresident/a, un/a Secretari/ària, un/a Vicesecretari/ària, un/a Tresorer/a i un nombre de Vocals comprés entre quatre i dotze.

Els càrrecs són elegits per meitats cada dos anys, d’acord amb les directrius fixades pels Estatuts.

Junta Directiva Unió Musical Milamarina de Miramar
Junta Directiva Unió Musical Milamarina de Miramar
President Alfons Romero i Bertó
Vice-presidenta Joaquina Collado Marí
Tresorer Antoni Marí i Vivó
Secretari Joaquim Romero i Bertó
Vicesecretari Xavier Llop i Pérez
Vocals
  • Margaret Mary Baker
  • Maite Bertó Torres
  • Dolors Llopis i Puig
  • Mª Isabel Soler Capellino
  • Mª Lola Frasquet Capellino
  • Blas Torres Marí
  • Xelo Caudeli Torres